EMSi põhikiri


I ÜLDSÄTTED


1. Eesti Majandusteaduse Selts (edaspidi Selts) on Eesti majandusteadlaste vabatahtlik mittetulunduslik ühendus. Selts loeb ennast varem Eestis tegutsenud  Majandusteadlaste Seltsi õigusjärglaseks.

Seltsi eesmärgiks on kaasa aidata oma liikmete ametialase professionaalsuse kasvule ja eneseteostusele ning soodustada kaasaegse majandusteaduse levikut ja vastava hariduse andmist Eestis. Seltsi tegevus põhineb ühistel huvidel, demokraatia printsiipidel ja liikmete initsiatiivil.

2. Selts on eraõiguslik juriidiline isik, mittetulundusühing. Ta omab oma pangaarvet, pitsatit, embleemi ning muud sümboolikat.

3. Oma tegevuses juhindub Selts Eesti Vabariigi mittetulundusühingute seadusest ning teistest EV seadustest, muudest õigusaktidest, oma põhikirjast ja juhtorganite otsustest.

4. Seltsi täielik nimetus on "Eesti Majandusteaduse Selts"

4.1.   lühendina "EMS";

4.2.  rahvusvahelistes suhetes kasutab Selts;

ingliskeelse tõlkena: Estonian Economic Association

saksakeelse tõlkena: Estnischer Wirtschaftswissenschaftlicher Verein

5. Seltsi juriidiline asukoht on Tartus, Narva mnt. 4.

II SELTSI PEAMISED TEGEVUSSUUNAD JA ÜLESANDED

6. Seltsi peamisteks ülesanneteks on:

6.1. toetada majandusalaseid teoreetilisi ja rakendusuuringuid;

6.2. edendada majandusharidust kõigil haridustasanditel;

6.3. stimuleerida majandusteadlaste suuremat kaasamist poliitilisse otsustamisprotsessi ja ettevõtete juhtimisse;

6.4. teha koostööd teiste analoogiliste seltsidega nii kodu- kui välismaal;

6.5. tõsta Eesti majandusteadlaste kvalifikatsiooni ja professionaalset taset;

6.6. korraldada majandusteadlaste vahelise suhtlemise heade tavade kujundamist ja infovahetust.

7. Nende ülesannete täitmiseks Selts:

7.1.           organiseerib teoreetilisi ja praktilisi nõupidamisi, seminare ja konverentse;

7.2.           korraldab teaduslikke ja metoodilisi ettekandekoosolekuid ja juubeli-, promoveerimis- ning memoriaalistungeid;

7.3.           taotleb ja määrab oma liikmetele stipendiume;

7.4.           korraldab konkursse majandusteaduste alal, seab sisse preemiaid silmapaistvate tööde eest;

7.5.           võimalusel osaleb majandusalase teadusliku, õppemetoodilise ja aimekirjanduse väljaandmisel;

7.6.           propageerib majandusteadust ja majandusharidust ajakirjanduse, televisiooni, raadio, loengulise töö jms. kaudu;

7.7.           loob vajaduse korral erialasektsioone ja töörühmi Seltsi eesseisvate ülesannete lahendamiseks;

7.8.           korraldab Seltsi infovahetust.

8. Selts võib täita muid põhikirjalistest eesmärkidest ja seadustest tulenevaid ülesandeid.

9. Seltsi põhikirjaline eesmärk ei ole liikmetele ainelise tulu saamine ja  jaotamine. Selts kasutab tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

III SELTSI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

10. Seltsi liikmed võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnustavad Seltsi põhikirja, osalevad Seltsi ees seisvate ülesannete lahendamises ja maksavad regulaarselt liikmemaksu.

11. Seltsi asutajaliikmed on Seltsi asutamiskoosolekust osavõtjad, kes peale sisseastumismaksu tasumist saavad Seltsi tegevliikmeteks.

12. Tegevliikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele avaldus koos ühe soovitusega tegevliikmelt. Juhatus otsustab liikmeks vastuvõtu avalikul hääletusel.

13. Seltsi liikmed maksavad igaaastast liikmemaksu, mille suuruse otsustab üldkogu. Sisseastumismaks makstakse üheaegselt avalduse esitamisega. Sisseastumismaksu suurus võrdub liikmemaksu suurusega

14. Kui sooviavaldajat ei võeta Seltsi liikmeks, tagastatakse talle sisseastumismaks. Protesti liikmeks vastuvõtmisest keeldumise kohta lahendab Seltsi president. Kui president ei rahulda protesti, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkogu.

15. Väljaarvamine Seltsi liikmete nimekirjast toimub juhatuse koosolekul. Väljaarvamise põhjuseks võib olla liikme  surm, omal soovil lahkumine või põhikirja sätete rikkumine, sh. liikmemaksu tasumata jätmine enam kui kahe aasta jooksul. Juhatuse otsuse kinnitab üldkogu avalikul hääletusel.

16. Seltsi põhikirja säteterikkumise, juhatuse otsuste mittetäitmise ja Seltsi hea nime kahjustamise korral võib Seltsi liikme Seltsist välja arvata. Väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus. Asjaosalisel on õigus osaleda tema personaalküsimust käsitleval juhatuse koosolekul. Väljaarvatud liige võib esitada protesti üldkogule, kes teeb lõpliku otsuse.

17. Endisele liikmele tema sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.

18. Seltsi liikmel on õigus:

18.1.       osaleda Seltsi tegevuses;

18.2.       valida Seltsi juht- ja kontrollorganeid;

18.3.       olla valitud Seltsi juht- ja kontrollorganite koosseisu, kui põhikirjast ei tulene teisiti;

18.4.       osaleda Seltsi üldkogul;

18.5.       esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi puudutavates küsimustes ja saada neile ammendavaid vastuseid;

18.6.       osaleda Seltsi poolt korraldatud üritustel ning saada Seltsi väljaandeid;

18.7.       kasutada Seltsi valduses olevaid ruume, andmebaase jm. vara . vastavalt juhatuse kinnitatud kodukorrale;

18.8.       esitada juhatusele kaebusi, kui tema õigusi on rikutud ja osaleda nende lahendamises.

19. Seltsi liige on kohustatud:

19.1.       järgima Seltsi põhikirja ja kodukorra nõudeid ning täitma Seltsi  juhtorganite otsuseid;

19.2.       aktiivselt osalema Seltsi tegevuses ning kaasa aitama Seltsi eesmärkide saavutamisele;

19.3.      tasuma liikmemaksu üldkogul kehtestatud korras ja suuruses;

19.4.       mitte kahjustama Seltsi mainet.

20. Seltsil võivad olla auliikmed, kelle nimetab üldkogu presidendi ettepanekul. Auliikmeteks võivad olla isikud, kellel on erilisi teeneid ja saavutusi majandusteaduse või Seltsi tegevuse arendamisel. Auliikme staatus, sealhulgas tema õigused ja kohustused, sätestatakse üldkogu poolt kinnitatud auliikme statuudis.

IV SELTSI JUHTORGANID

21. Seltsi juhtorganiteks on:

21.1.       liikmete üldkoosolek kui kõrgeim juhtorgan, mida nimetatakse käesolevas põhikirjas ja Seltsi dokumentides "üldkoguks";

21.2.       Seltsi nõukogu

21.3.       president;

21.4.       Seltsi juhatus.

22. Seltsi kontrollorganiks on revident.

23. Üldkogul osalevad Seltsi liikmed. Korraline üldkogu kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas. Erakorraline üldkogu kutsutakse kokku presidendi, revidendi või 1/3Seltsi liikmete nõudmisel või juhatuse enda  initsiatiivil.

24. Üldkogu kokkukutsumisest on Seltsi juhatus kohustatud liikmetele teatama kirjalikult vähemalt 2 nädalat ette.

25. Seltsi üldkogu:

25.1.       võtab vastu Seltsi põhikirja, muudab ja täiendab seda;

25.2.       kinnitab Seltsi tegevuse põhisuunad ja eelarve;

25.3.       valib Seltsi presidendi, juhatuse, nõukogu  ja revidendi;

25.4.       kinnitab Seltsi presidendi, juhatuse ja revidendi aruanded;

25.5.       kuulab ära Seltsi toimkondade tööaruanded;

25.6.       nimetab presidendi ettepanekul Seltsi auliikmed;

25.7.       määrab kindlaks sisseastumis- ja iga-aastase liikmemaksu suuruse ning nende tasumise korra ja tähtajad;

25.8.       otsustab Seltsi tegevuse lõpetamise.

26. Seltsi üldkogu otsused võetakse vastu, kui nende poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Seltsi liikmetest, välja arvatud põhikirja muutmine ja täiendamine ning Seltsi lõpetamise küsimused, kus on vaja vähemalt 2/3 kohalolijate häältest.

27. Seltsi juhatus valitakse üldkogul üldkogu poolt kolmeks aastaks. Seltsi juhatus koosneb kolmest isikust, kes valib oma koosseisust sekretäri ja laekuri.

28. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse kutsub kokku president, omal initsiatiivil või revidendi või vähemalt poolte nõukogu liikmete nõudmisel. Juhatuse tööd juhib Seltsi president.

29. Seltsi juhatus on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest, sealhulgas president või asepresident.

30. Seltsi juhatus:

30.1. juhib ja esindab Seltsi; Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes kaks juhatuse liiget ühiselt või president ainuisikuliselt;

30.2. töötab välja Seltsi tegevussuunad põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ja eelarve;

30.3. kutsub kokku Seltsi üldkogu ja nõukogu;

30.4. annab aru üldkogule;

30.5. moodustab Seltsi töö korraldamiseks ajutisi ja alalisi toimkondi;

30.6. võtab vastu otsuseid Seltsi liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta;

30.7. kinnitab dokumendid, mis korraldavad Seltsi asjaajamist ja jooksvat tegevust;

30.8. käsutab Seltsi vara ja raha;

30.9. palkab ametisse Seltsi töötajad;

30.10. vaatab läbi juhatusele laekunud avaldused, ettepanekud ja kaebused;

30.11. otsustab muid küsimusi, mis kuuluvad tema pädevusse põhikirjast või seadusest tulenevalt või on antud tema pädevusse üldkogu otsuse alusel.

31. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalenud juhatuse liikmete lihthäälte-enamusega.

32. Seltsi nõukogu on konsultatiivorgan:

32.1. teeb juhatusele ettepanekuid Seltsi puudutavate küsimuste päevakorda võtmiseks;

32.2. tasakaalustab erinevate institutsioonide ja huvigruppide mõju Seltsis, jälgides et kõigil Seltsi liikmetel oleks juurdepääs Seltsi puudutavale informatsioonile;

32.3. teeb juhatusele ettepanekuid Seltsi tegevussuundade ja eelarve väljatöötamiseks

32.4. vajadusel täidab ka teisi üldkogu või juhatuse poolt talle delegeeritud ülesandeid.

33. Nõukogu valib Seltsi üldkogu. Nõukogu valitakse 9 liikmelisena 3 aastaks. Seltsi president kuulub ametikoha järgi nõukogusse, juhtides nõukogu tööd.

34. Nõukogu koosolekud toimuvad 2 korda aastas. Vajadusel võidakse kokku kutsuda  erakorralisi koosolekuid. Nõukogu kutsub kokku juhatus. Nõukogu on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt kuus nõukogu liiget. Nõukogu tööd juhib Seltsi president. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

35. Seltsi revident kontrollib Seltsi põhikirja täitmist ja Seltsi finantstegevust. Revident valitakse üldkogu poolt Seltsi liikmete hulgast, kes ei kuulu juhatusse ega ole Seltsi palgalised töötajad. Revident allub ainult Seltsi üldkogule ja esitab talle kinnitamiseks oma tööaruande.

36. President valitakse üldkogu poolt määratud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui kolm aastat. Presidendikandidaadi ülesseadmise õigus on kõigil Seltsi liikmetel. Presidendiks peab olema Eesti Vabariigi kodanik.

37. President:

37.1. esindab Seltsi üldkogu poolt määratud pädevuse piires;

37.2. teeb üldkogule ettepaneku revidendi valimiseks ja algatab vajadusel revidendi ennetähtaegselt vabastamise;

37.3. otsustab ja annab kätte Seltsi autasusid ning teeb üldkogule ettepaneku auliikme nimetamiseks;

37.4. on Seltsis kutseeetika jälgija;

37.5. jälgib Seltsi maine tõstmiseks tehtavat tööd ja selgitab vajadusel mainet kahjustavate juhtumite põhjused;

37.6. vaatab läbi protestid, mis on tehtud juhatus otsuste peale liikmelisuse ja liikmest väljaarvamise kohta.

37.7. juhib üldkogu ja nõukogu tööd.

38. Presidendi volitused lõpevad:

38.1. tähtaja möödumisel;

38.2. ametist tagasiastumisega või tagasikutsumisega; tagasiastumine toimub presidendi avalduse alusel; tagasikutsumine juhatus liikme tagasikutsumiseks ettenähtud korras;

38.3. teda süüdi mõistva kohtuotsuse jõustumisega;

38.4. tema surma korral.

V SELTSI VARA

39. Seltsi vara moodustub põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks:

39.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;

39.2. kodu- ja välismaiste füüsiliste ja juriidiliste isikute toetustest ja annetustest;

39.3. ürituste läbiviimisest ja Seltsi väljaannete müügist saadud tuludest.

40. Selts ei kanna vastutust oma liikmete kohustuste ees isegi siis, kui need tekkisid nende isikute kui Seltsi liikmete tegevuse tulemusena.

VI SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

41. Seltsi tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seadusega sätestatud korras ja alusel. Seltsi vabatahtliku likvideerimise korral nimetab likvideerijad likvideerimisotsuse vastu võtnud üldkogu.

42. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist ei või allesjäänud vara jagada Seltsi liikmete vahel. Vara võib üldkogu otsusega üle anda samalaadsete eesmärkidega ühingule või kasutada seda avalikes huvides tulenevalt Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest.

PrindiE-post