Eesti Majandusteaduse Seltsi teaduspreemia laureaat 2017. aastal on Simona Ferraro

Eesti Majandusteaduse Seltsi teaduspreemia omistati 2017. aastal Simona Ferraro´le uurimuse „Is there a Trade-off between Efficiency and Equity in Education?“ eest.

Vello Venseli nimelise Eesti Majandusteaduse Seltsi teaduspreemia konkursi eesmärk on avaldada tunnustust majandusteaduse doktoriõppe tudengile silmapaistva uurimistöö eest. Preemia antakse ühele doktoriõppes õppivale üliõpilasele, kes esitab oma uurimistöö majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli raames toimuvale rahvusvahelisele suvekoolile ning kelle uurimistöö tunnistatakse preemia vääriliseks. Uurimistöid hindab doktorikooli liikmesinstitutsioonide esindajatest moodustatud komisjon.

2017. aastal on preemia suurus 500 eurot, millest arvestatakse maha seadusega ettenähtud maksud.

Vello Vensel (28. detsember 1941 Tuula - 22. detsember 2004 Tallinn) oli rahvusvaheliselt tuntud eesti majandusteadlane, Tallinna Tehnikaülikooli staažikas professor ja õppejõud ning aastatel 2002-2004 Tallinna Tehnikaülikooli teadus- ja arendusprodekaan. Tema teadustööde põhisuundadeks olid pangandus ja rahandus, statistilised ja ökonomeetrilised mudelid, majandusteooria ja üleminekumajanduse majandusteoreetilised alused.