Teaduspreemia statuut

Vastu võetud Eesti Majandusteaduse Seltsi üldkogul 31. jaanuaril 2014. aastal

 

Eesti Majandusteaduse Seltsi teaduspreemia
Vello Venseli mälestuseks doktorandile

1. Preemia eesmärk

1.1.  Eesti Majandusteaduse Seltsi teaduspreemia Vello Venseli mälestuseks (edaspidi preemia) eesmärk on avaldada tunnustust majandusteaduse doktorandile silmapaistva uurimistöö eest.

1.2.  Preemia antakse igal aastal ühele doktoriõppes õppivale üliõpilasele, kes esitab oma uurimistöö majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli raames toimuvale rahvusvahelisele suvekoolile ning kelle uurimistöö tunnistatakse preemia vääriliseks. Uurimistöid hindab punktis 3.2 nimetatud preemiakomisjon.

2.        Preemia suurus

2.1. Preemia suuruse määrab Eesti Majandusteaduse Seltsi juhatus iga aasta 1. juuliks.

2.2. Preemia summat ei jagata mitme kandidaadi vahel.

3. Preemia väljaandmine

3.1. Hiljemalt 1. juulil avaldatakse teade, milles märgitakse preemia suurus. Preemia väljaandmisest teavitatakse avalikkust majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli ja Eesti Majandusteaduse Seltsi kodulehel ning meililistide kaudu.

3.2. Preemiale kandideerivate uurimistööde hindamiseks moodustab Eesti Majandusteaduse Seltsi juhatus igal aastal vähemalt üks kuu enne doktorikooli algust neljaliikmelise preemiakomisjoni (edaspidi komisjon), kuhu kuulub üks esindaja nii Eesti Pangast, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist kui ka Estonian Business School´ist. Võimaluse korral palutakse komisjoni liikmeks töötaja, kes on avaldanud kõige rohkem Eesti Teadusinfosüsteemi klassifikaatorile 1.1 vastavaid artikleid.

3.3. Komisjon hindab kõikide majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli raames toimuvale rahvusvahelisele suvekoolile esitatud uurimistööde kvaliteeti ja originaalsust ning valib preemia saaja hiljemalt rahvusvahelise suvekooli lõpuks. Komisjoni otsus on lõplik.

3.4. Preemia väljaandmisest ja laureaadi valimisest annavad majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikool ja Eesti Majandusteaduse Selts teada oma kodulehel ja meililistide kaudu.

 

PrindiE-post